Topiramate therapy for symptomatic trigeminal neuralgia